Aftalevilkår & Betingelser


Findyourbettingtips aftalevilkår / slutbrugerlicensaftale vedrørende Findyourbettingtips.com (”AFTALEN”) er en bindende juridisk aftale mellem Dem og Findyourbettingtips vedrørende ovennævnte softwareprodukt, inklusive eventuelle tilknyttede softwarekomponenter, medier, trykt materiale, lydfiler samt online- eller elektronisk dokumentation (”SOFTWAREN”). Ved at installere, kopiere, klikke for at acceptere eller på anden måde benytte SOFTWAREN, accepterer du at blive bundet af vilkårene i AFTALEN. AFTALEN regulerer i fuldt omfang forholdet mellem dig og Findyourbettingtips (LICENSGIVER), og den afløser enhver forudgående aftale mellem jer, ligesom eventuelle forudsætninger, som ikke fremgår af aftalen, anses for bortfaldet. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene for AFTALEN, skal du undlade at installere eller benytte SOFTWAREN. SOFTWAREN er omfattet af ophavsretslovgivning og internationale traktater såvel som af anden immaterialretlig lovgivning og traktater.

Nedenstående generelle vilkår er gældende for alle personer, som er tilmeldt med et aktivt abonnement på Findyourbettingtips. Ved oprettelse accepteres disse.

Aldersgrænse


Du skal være 18 år eller derover for at oprette dig og abonnere på en ekspert hos Findyourbettingtips.

Det er ikke tilladt at dele samme bruger hos Findyourbettingtips. Din profil er personlig og derfor er det forbudt at dele med andre. Et brud på denne regel kan medføre permanent udelukkese fra hjemmesiden.

Rettigheder og begrænsninger


(a) Ophavsretsoplysninger
Det er ikke tilladt at fjerne eller ændre nogen oplysning om ophavsret på kopier/eksemplarer af SOFTWAREN.
(b) Distribution
Det er ikke tilladt at distribuere kopier/eksemplarer af SOFTWAREN til tredjemand.
(c) Forbud mod at foretage reverse engineering, dekompilere og adskille
Det er forbudt at foretage reverse engineering på, dekompilere samt adskille SOFTWAREN eller på anden måde forsøge at afsløre SOFTWARENs kildekode, medmindre – og kun i det omfang – handlingen udtrykkeligt er tilladt efter gældende ret, der måtte finde anvendelse uanset nærværende forbud.
(d) Udlejning
Det er ikke tilladt at udleje, lease eller udlåne SOFTWAREN til tredjemand.
(e) Markedsføring over for tredjemand
SOFTWAREN inklusive titler, figurer, logoer eller billeder må ikke markedsføres eller på anden måde distribueres med henblik på salg uden udtrykkeligt samtykke fra Findyourbettingtips. Forbuddet omfatter tillige ”dynamic downloading” og ethvert andet system, der måtte være et forsøg på at omgå Findyourbettingtips sædvanlige distributionskanaler.
(f) Supportydelser
Det er muligt, at Findyourbettingtips vil levere supportydelser med relation til SOFTWAREN. Enhver supplerende softwarekode, der måtte blive leveret, skal anses for en del af SOFTWAREN og omfattet af vilkår og betingelser for AFTALEN.
(g) Overholdelse af gældende ret
Gældende ret skal overholdes ved anvendelse af SOFTWAREN.

Opsigelse


I tilfælde af misligholdelse af AFTALEN kan Findyourbettingtips – uden præjudice for øvrige misligholdelsesbeføjelser – opsige denne til ophør straks. Du skal i givet fald straks destruere/slette ethvert eksemplar/enhver kopi af SOFTWAREN, du måtte være i besiddelse af.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement og slette din bruger hos Findyourbettingtips.com.

Ophavsret


Ejendomsretten, herunder ophavsrettigheder, over SOFTWAREN og enhver kopi/ethvert eksemplar af denne tilhører Findyourbettingtips eller selskabets leverandører. Ejendomsretten og immaterialrettigheder over indhold/materiale, som der er adgang til ved anvendelse af SOFTWAREN tilhører de respektive ejere af dette og kan være beskyttet af gældende ophavsrets- og anden immaterialretslovgivning og -traktater. AFTALEN giver dig ikke ret til at anvende sådant indhold/materiale. Enhver rettighed, som ikke udtrykkeligt er tildelt dig, er forbeholdt Findyourbettingtips.

Garantifraskrivelse


Findyourbettingtips giver ingen garantier vedrørende SOFTWAREN. SOFTWAREN er leveret ”som den er” uden udtrykkelige eller implicitte garantier af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, garantier vedrørende dens salgbarhed, krænkelse af tredjemandsrettigheder eller dens egnethed til et bestemt formål. Findyourbettingtips indestår ikke og påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden eller fuldstændigheden af information, tekst, grafik, links eller andre emner indeholdt i SOFTWAREN. Findyourbettingtips indestår ikke for skader, der måtte være en følge af overførsel af computervira, ”orme”, ”time bombs”, ”logic bombs” eller andre computerprogrammer. Findyourbettingtips garanterer ikke for, at SOFTWAREN kan anvendes til dens tiltænkte formål, hvis produkter/programmer tilhørende tredjemand, som SOFTWAREN har grænseflader med, ændres, opdateres eller modificeres. Findyourbettingtips giver ingen garantier over for autoriserede brugere eller tredjemand.
I det omfang ovennævnte som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal bestemmelsen opretholdes i vides muligt omfang.

Ansvarsfraskrivelse


Findyourbettingtips kan ikke gøres ansvarlig for noget tab (herunder, men ikke begrænset til, tabt profit, driftsforstyrrelser, tabt information eller indirekte tab i øvrigt), der er en følge af en autoriseret brugers benyttelse af eller manglende mulighed for at benytte SOFTWAREN, hvilket gælder, selv om Findyourbettingtips måtte være blevet orienteret om risikoen for sådanne tab. Findyourbettingtips kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af SOFTWAREN eller dele af denne, herunder i relation til, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser heri, injurier, krænkelse af retten til offentliggørelse, beskyttelse af personlige oplysninger, varemærkerettigheder, driftsforstyrrelser, personskader, krænkelse af privatlivets fred, ideelle rettigheder eller afsløring af fortrolige oplysninger.
Såfremt ansvarsfraskrivelsen som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal Findyourbettingtips ansvar for tab begrænses mest muligt i henhold til gældende ret.

Abonnement og Betaling


Almindelige betingelser for køb af Findyourbettingtips’ abonnement plan gældende pr. 9. juni 2020.

Findyourbettingtips abonnement pr. ekspert (kr. 199/md). Abonnementet fornyes automatisk og prisen er inklusiv moms.

Abonnement giver adgang til den valgte eksperts betting tips. Findyourbettingtips er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller antallet af betting tips eksperterne leverer. Har du læst forkert eller tolket et betting tip forkert på vores hjemmeside, er du selv ansvarlig for dette. Fejllæsning eller misforståelse af tips vil til enhver tid være brugerens eget anvar.
Det skal understreges at findyourbettingtips ikke garanterer profit, dog forsøger eksperterne at opnå de bedste resultater for alle brugere.

Opsiger du et abonnement hos en ekspert, vil du stadig have adgang til dennes betting tips måneden ud. Findyourbettingtips garanterer ikke for at en ekspert bliver fjernet fra hjemmesiden findyourbettingtips.com uden varsel. Dog bestræber Findyourbettingtips at varsle omkring dette minimum 30 dage før et ophør. Brugeren har ikke krav på refundering af sit månedlige abonnement eller adgang til anden ekspert ved et pludseligt ophør, men Findyourbettingtips kan altid kontaktes med henblik på at indgå en unik aftale/kompensation for at mindske tabet for brugeren.

Ændring af vilkår


Prisændringer varsles senest 14 dage før ikrafttrædelse, og andre vilkår med en måneds varsel. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, bliver der sendt en mail. Mindre ændringer samt ændringer, der ikke er til ugunst for kunden varsles normalt ikke.

FORTRYDELSESRET


Du har 14 dages fortrydelsesfrist, når du bestiller en ydelse. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, skal du give dit samtykke til, at leveringen påbegyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. Dermed fraskriver du dig fortrydelsesretten, da ydelsen begynder med det samme.

LOVVALG OG VÆRNETING


Ovenstående aftale med Findyourbettingtips reguleres af dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole.